Najnowsze artykuły

 

Pięć rzeczy które musi widzieć córka u swojego ojca.

Pięć rzeczy które musi widzieć córka u swojego ojca.

Wiele razy w życiu zastanawiałem się jakim będę ojcem. Dziś nim jestem i zdecydowanie wiem jakim ojcem nie chcę być. To proces, ciągła edukacja, refleksja nad samym sobą, relacjami, własnymi poglądami, jestem średnią swoich doświadczeń oraz refleksji. Wiecie uważam że płeć dziecka wyznacza podejście. Oczywiście nie mam na myśli faworyzowania czy czegoś podobnego. Chodzi mi tu o wzorce.  W zasadzie dziś chciałbym się skupić na tym jakie wartości sam staram się, od siebie wymagać w relacji z moją córką. Z synem uskuteczniam podobne, jednak z racji tego że Maks ma głęboki autyzm moje...

Rozwód opisany liczbami. Statystyki a wsparcie.

Rozwód opisany liczbami. Statystyki a wsparcie.

Jestem w kolejce w sklepie. Przede mną młoda dziewczyna, blond włosy, uśmiechnięta, zwinnie pakuje do płóciennych toreb zdrowe jedzenie i sojowe mleko - pewnie wegetarianka i lubi jogę! Za mną facet koło 40tki, koszyk pełen podstawowych produktów spożywczych, jednak ewidentnie widać że w domu są dzieciaki. Cały sklep pełen ludzi. Ile z nich przeczytało w tym roku już 5 książek? Kto ogląda telewizje w języku obcym?  Czyje dziecko gra na wiolonczeli, a rodzeństwo ma cukrzyce? Kto z ludzi w sklepie miał wypadek samochodowy?Czy ktoś dał na imię swojemu synowi Julek, a kto ma w domu szczeniaka...

Dlaczego niesłyszący rodzice są najlepsi? Anegdoty z życia młodego Nikodema

Dlaczego niesłyszący rodzice są najlepsi? Anegdoty z życia młodego Nikodema

Wielu z Was wie że wychowałem się w tzw świecie ciszy. Oboje moich rodziców było niesłyszący, piszę w czasie przeszłym bo tata odszedł z tego świata grubo ponad dekadę temu ale nie o tym. Życie z niesłyszącymi rodzicami było dla mnie czymś totalnie naturalnym, innego świata nie znałem. Dziś opowiem Wam trochę o zabawnych dla mnie momentach mojego niezwykłego dzieciństwa. Zapraszam Dziwne jest to że pamiętam dość późne dzieciństwo, za smarka ledwo co zostało w mojej głowie. Moi rodzice byli naprawdę ciężko pracującymi ludźmi, ojciec wybudował nasz dom w zasadzie własnymi siłami. Mama...

Autyzm i Tabu – Konferencja inne niż wszystkie

Autyzm i Tabu –  Konferencja inne niż wszystkie

Ostatnio wiele się dzieje ,dzieciaki, studia i praca zawodowa jako Tutor Ojców (Dad's Worker), do tego wyjazdy na konferencje, loty i brak snu. Ostatnio piszę mniej, jednak fizycznie robię więcej. W niedziele wróciliśmy ze wspaniałej konferencji w Krakowie-  Autyzm i Tabu. Niesamowite przedsięwzięcie, niesamowite prelekcje. Przez Europę na prelekcje zrozumienia. Konferencja Autyzm i Tabu. Niestety z racji opóźnionych lotów oraz czasu nie byłem w stanie zobaczyć wszystkich prelekcji. Te na których byłem wywarły na mnie ogromne wrażenie. Pięknym początkiem pierwszego dnia było wejście Jaśka...

VIG zestrojenie w rodzinie

VIG zestrojenie w rodzinie

Jakiś czas temu brałem udział w szkoleniu VIG-  Skrót od Video Interaction Guidance. Muszę przyznać, że po raz pierwszy pracuje w miejscu które tak bardzo wierzy w szeroką wiedzę i szkolenie dla swoich pracowników. Nasze NGO (non government organisations) stawia na rozwój. Ciągłe poszerzanie kwalifikacji, kursy i rozwój praktyków - bo niewątpliwie nimi jesteśmy - jest kluczem do bycia wsparciem rodzin z różnymi trudnościami, z różnych środowisk, przeszłości i sposobu bycia. Jak już wcześniej pisałem we wpisie tematycznym  "Zmiany w tacie"  gdzie opisałem moją pracę,  głównym beneficjentem...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Pięć rzeczy które musi widzieć córka u swojego ojca.

Wiele razy w życiu zastanawiałem się jakim będę ojcem. Dziś nim jestem i zdecydowanie wiem jakim ojcem nie chcę być. To proces, ciągła edukacja, refleksja nad samym sobą, relacjami, własnymi poglądami, jestem średnią swoich doświadczeń oraz refleksji. Wiecie uważam że...

Rozwód opisany liczbami. Statystyki a wsparcie.

Jestem w kolejce w sklepie. Przede mną młoda dziewczyna, blond włosy, uśmiechnięta, zwinnie pakuje do płóciennych toreb zdrowe jedzenie i sojowe mleko - pewnie wegetarianka i lubi jogę! Za mną facet koło 40tki, koszyk pełen podstawowych produktów spożywczych, jednak...

Dlaczego niesłyszący rodzice są najlepsi? Anegdoty z życia młodego Nikodema

Wielu z Was wie że wychowałem się w tzw świecie ciszy. Oboje moich rodziców było niesłyszący, piszę w czasie przeszłym bo tata odszedł z tego świata grubo ponad dekadę temu ale nie o tym. Życie z niesłyszącymi rodzicami było dla mnie czymś totalnie naturalnym, innego...

Autyzm i Tabu – Konferencja inne niż wszystkie

Ostatnio wiele się dzieje ,dzieciaki, studia i praca zawodowa jako Tutor Ojców (Dad's Worker), do tego wyjazdy na konferencje, loty i brak snu. Ostatnio piszę mniej, jednak fizycznie robię więcej. W niedziele wróciliśmy ze wspaniałej konferencji w Krakowie-  Autyzm i...

VIG zestrojenie w rodzinie

Jakiś czas temu brałem udział w szkoleniu VIG-  Skrót od Video Interaction Guidance. Muszę przyznać, że po raz pierwszy pracuje w miejscu które tak bardzo wierzy w szeroką wiedzę i szkolenie dla swoich pracowników. Nasze NGO (non government organisations) stawia na...

Kim jestem? Zła macocha z „Krzaku Jałowca” czy zwyczajna kobieta?

Kim jest wydziarana macocha? Kim jest partnerka Nikodema - Klaudia?   Kim ja jestem pytacie? Sobą - rozsądną kobietą która swoje w życiu przeszła - zwiedzanie świata, podróże, przeprowadzki, rozpad związku rodziców i swój własny rozwód. Spełniającą się zawodowo i...

Dlaczego rozstania są dobre? Czy i kiedy zakończyć związek?

Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś dla­czego roz­pa­dają się mał­żeń­stwa? Zasta­na­wia­łaś się co musi się dziać za zamknię­tymi drzwiami by jedna ze stron ode­szła, by łącz­nik jakim są dzieci nie był wystar­cza­ją­cym powo­dem do tego by zostać razem? Dziś pokaże Ci coś...

Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika dla Was – polecam bo warto!

Oto ostatnia odsłona naszego pobytu w Ośrodku Polanika, tym razem mam dla was coś specjalnego. Wraz z Polaniką mamy dla Was ofertę która na pewno przekona niezdecydowanych jak i tych którzy szukają właściwego miejsca na rehabilitacje i zabiegi dla swoich pociech jak i...

JASNA STRONA SPEKTRUM

Chciałbym Wam przedstawić konkretnych ludzi, ekipę która otwiera oczy na autyzm namacalnie. Dla mnie to głos którego brakowało, to głos który doskonale dopełnia głos rodziców. Naturalna symbioza, połączenie tych dwóch perspektyw pozwoli nam zmienić stereotypy,...

Szkockie Baby Box – Rock Daddy Recenzuje

Uderzył mnie właśnie fakt, że dopiero co pisałem post o moim uwielbieniu dla życia w szkockich realiach, ich luzie, darmowej edukacji i opiece medycznej, a już rozpływam się po raz kolejny z powodu idei która została zaszczepiona i pożyczona ze Skandynawii czyli Baby...