Najnowsze artykuły

 

Dlaczego rozstania są dobre? Czy i kiedy zakończyć związek?

Dlaczego rozstania są dobre? Czy i kiedy zakończyć związek?

Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś dla­czego roz­pa­dają się mał­żeń­stwa? Zasta­na­wia­łaś się co musi się dziać za zamknię­tymi drzwiami by jedna ze stron ode­szła, by łącz­nik jakim są dzieci nie był wystar­cza­ją­cym powo­dem do tego by zostać razem? Dziś pokaże Ci coś nie­sa­mo­wi­tego, coś co pozwoli Ci zro­zu­mieć. Audio poniżej. Dla­czego dzię­kuje mojej eks za to co się stało. Roz­sta­nia są dobre. Zapra­szam. Nigdy nie byłem grzecz­nym chłop­cem, zawsze cią­gnęło mnie do rock rolla i do kło­po­tów, jed­nak wycho­wa­nie jakie otrzy­ma­łem od moich rodzi­ców było...

Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika dla Was – polecam bo warto!

Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika dla Was – polecam bo warto!

Oto ostatnia odsłona naszego pobytu w Ośrodku Polanika, tym razem mam dla was coś specjalnego. Wraz z Polaniką mamy dla Was ofertę która na pewno przekona niezdecydowanych jak i tych którzy szukają właściwego miejsca na rehabilitacje i zabiegi dla swoich pociech jak i dla siebie samych czy bliskich. Zapraszamy z całego serducha. Warto. Dzięki uprzejmości włodarzy ośrodka udało mi się uzyskać dla Was specjalną ofertę, ale o tym później. Zachwalałem kadrę i samą rehabilitacje o czym możecie się przekonać w części pierwszej o Polanice oraz w części drugiej. Zapoznajcie się z tymi wpisami,...

JASNA STRONA SPEKTRUM

JASNA STRONA SPEKTRUM

Chciałbym Wam przedstawić konkretnych ludzi, ekipę która otwiera oczy na autyzm namacalnie. Dla mnie to głos którego brakowało, to głos który doskonale dopełnia głos rodziców. Naturalna symbioza, połączenie tych dwóch perspektyw pozwoli nam zmienić stereotypy, otworzyć oczy, uciąć złe praktyki w zarodku. Zapraszam Was na spotkanie z ludźmi którzy mówią o tym jak jest. Każdą komórką swojego ciała, każdym neuronem. Nie pozwolą by ktokolwiek to ignorował. JASNA STRONA SPEKTRUM w natarciu.  Przed Wami kilka pytań które zadałem ekipie z JSS, mam nadzieje że przybliżą Wam one misję i ideę tego...

Szkockie Baby Box – Rock Daddy Recenzuje

Szkockie Baby Box – Rock Daddy Recenzuje

Uderzył mnie właśnie fakt, że dopiero co pisałem post o moim uwielbieniu dla życia w szkockich realiach, ich luzie, darmowej edukacji i opiece medycznej, a już rozpływam się po raz kolejny z powodu idei która została zaszczepiona i pożyczona ze Skandynawii czyli Baby Box. Kartonowe pudełko dla nowo upieczonych rodziców. Każdy dzieciaczek urodzony w Szkocji może otrzymać od systemu swoją wyprawkę w tej postaci... Co w nim znajdzie? Dowiecie się za chwile.  Dlaczego? Baby box został wprowadzony do użytku w sierpniu zeszłego roku, jednak dopiero teraz idea ruszyła z pełnym impetem, rodzice...

Szkocja luzem i przyjaźnią pachnąca

Szkocja luzem i przyjaźnią pachnąca

Dziś nieco luźniej, bardziej humorystycznie ale też bardzo pozytywnie. Jak wiecie od 14 lat mieszkamy w UK, tu urodziły się nasze dzieci, tu skończyłem studia i pracuje zawodowo. Szkocja jest piękna, ludzie są mili, a ich otwartość mnie zadziwia. Ludzie są przyjaźni, widoki piękne, piwo dobre, whisky najlepsza. Przedszkola i edukacja oferują podejście inne niż Anglia, bliżej im w tym do Skandynawii. Ciekawi? No to lecimy.  Szkoci są naprawdę wyluzowani, kochają swoją kulturę i wszystko co dotyczy klanów czy kiltów. Zawsze myślałem że kilt (to ta spódnica) u faceta to tylko i wyłącznie...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Dlaczego rozstania są dobre? Czy i kiedy zakończyć związek?

Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś dla­czego roz­pa­dają się mał­żeń­stwa? Zasta­na­wia­łaś się co musi się dziać za zamknię­tymi drzwiami by jedna ze stron ode­szła, by łącz­nik jakim są dzieci nie był wystar­cza­ją­cym powo­dem do tego by zostać razem? Dziś pokaże Ci coś...

Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika dla Was – polecam bo warto!

Oto ostatnia odsłona naszego pobytu w Ośrodku Polanika, tym razem mam dla was coś specjalnego. Wraz z Polaniką mamy dla Was ofertę która na pewno przekona niezdecydowanych jak i tych którzy szukają właściwego miejsca na rehabilitacje i zabiegi dla swoich pociech jak i...

JASNA STRONA SPEKTRUM

Chciałbym Wam przedstawić konkretnych ludzi, ekipę która otwiera oczy na autyzm namacalnie. Dla mnie to głos którego brakowało, to głos który doskonale dopełnia głos rodziców. Naturalna symbioza, połączenie tych dwóch perspektyw pozwoli nam zmienić stereotypy,...

Szkockie Baby Box – Rock Daddy Recenzuje

Uderzył mnie właśnie fakt, że dopiero co pisałem post o moim uwielbieniu dla życia w szkockich realiach, ich luzie, darmowej edukacji i opiece medycznej, a już rozpływam się po raz kolejny z powodu idei która została zaszczepiona i pożyczona ze Skandynawii czyli Baby...

Szkocja luzem i przyjaźnią pachnąca

Dziś nieco luźniej, bardziej humorystycznie ale też bardzo pozytywnie. Jak wiecie od 14 lat mieszkamy w UK, tu urodziły się nasze dzieci, tu skończyłem studia i pracuje zawodowo. Szkocja jest piękna, ludzie są mili, a ich otwartość mnie zadziwia. Ludzie są przyjaźni,...

Dzielny Tata – Nie wydaje mi się. Gdzie w tym wszystkim dzieci?

Długo nosiłem się z zamiarem napisanie tego tekstu, nawet teraz mam mieszane uczucia, dlaczego? Już wszystko wyjaśniam  poniżej. Jest na fejsie grupa, a w zasadzie parę grup i fanpage Dzielny Tata. Dla mnie jest to miejsce bardzo smutne, mroczne, pełne frustracji i...

Niekorzystne Doświadczenia z Dzieciństwa i twoja przyszłość

Dziś kolejny wpis opisujący moją pracę w jednej z NGO w UK. Jak wiecie, albo i nie jestem Dad's Workerem, a cały segment w którym pracuje to dział Family Support (pomoc / wsparcie rodziny). Moja organizacja zajmuje się także innymi wymiarami ogólno-pojętego wsparcia....

1001 Porad Dla Rodziców i Terapeutów Dzieci z Autyzmem i ZA – czytajcie dobre książki!

Witajcie Kochani. Dziś chciałbym Wam przedstawić dosyć ciekawą książkę która wpadła w moje ręce. Otóż Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego w swojej dobroci i wspaniałomyślności posłało mi książki, które ja z chęcią przeczytałem. Dziś chciałbym Wam napisać parę słów...

Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika – jaką terapię przyniesie nowy dzień

Dziś Wam przed­sta­wiam kolejną odsłonę naszego pobytu oraz inne terapie w Ośrodku Reha­bi­li­ta­cyj­nym Pola­nika, nie­opo­dal Kielc. Dla mnie jak juź wspo­mi­na­łem w pierw­szej czę­ści opo­wie­ści o Pola­nice, było to coś nowego, coś innego, dla naszych...

Zmiany w tacie i szczęście dziecka. Wprowadzenie

Więk­szość z Was wie, że na stałe miesz­kam i pra­cuje w Edyn­burgu. Nie­wielu jed­nak zdaje sobie sprawę, że pra­cuje zawo­dowo w NGO (Non Govern­ment Orga­ni­sa­tion) oraz w przed­szkolu publicz­nym jako Pan Przed­szkolanka. Dwa dni w tygo­dniu jestem...