Najnowsze artykuły

 

Życie pełną piersią i brak strachu!

Życie pełną piersią i brak strachu! Jestem z siebie dumny.

Przestałem się bać, żyjemy pełną piersią. Dziś zrozumiałem, że mój strach jest totalnie nieuzasadniony. Pisząc te słowa, siedzę z ogromnym bananem na twarzy. Dzięki piosence "Początek" - z Męskie Granie 2018 coś we mnie pyknęło i uświadomiłem sobie, coś cholernie ważnego. Katuję tę piosenkę od dwóch dni i nagle eureka. Siła muzyki i słów które do nas trafiają.  Zapraszam.   Wiecie co? Ta piosenka uświadomiła mi tak bardzo mocno w jakim miejscu jestem w życiu. A to miejsce, jest dobre. A nawet bardzo dobre. Jak w tej piosence, a te słowa dokładnie to przedstawiają- "w końcu mam swój...

Co po rozwodzie? 8 rzeczy które są jego efektem.

Co po rozwodzie? 8 rzeczy które są jego efektem.

Rozwód - temat rzeka. Tak po prawdzie nie mam zamiaru o nim pisać w obszerny sposób. Nie o tym jest blog, nie o tym ma być zakładka Wydziaranej Macochy.   Więc po krótce; rozeszłam się z moim ex po 10 latach znajomości, prawie 7 latach po ślubie. Nie było to bezbolesne i nie obeszło się bez łez, dramatów i innych takich. Rozstanie nie było „ładne”, rozwód już był lekki. W UK istnieje odpowiednik rozwodu z orzeczeniem o winie czyli „unreasonable behaviour”. Piękno brytyjskich rozwodów tkwi w fakcie, że przez cały proces ani razu nie musisz postawić stopy w sądzie. Oczywiście tak długo...

Alienacja rodzicielska będzie karana

Alienacja rodzicielska będzie karana

Rodzice, którzy nie są już razem i strona która utrudnia utrzymanie właściwych relacji z własnymi dziećmi, będzie ponosiła konsekwencje aktywnej alienacji rodzicielskiej. Strony (tutaj głównie pisze się o matkach) mogą być pozbawione prawa jazdy czy paszportu, sąd także może im nakazać pozostanie w areszcie domowym lub wydać nakaz pracy społecznej.  W ekstremalnych przypadkach karę więzienia.  Mamy, które utrudniają kontakt dziecka z ojcem będą ponosiły kary za takie praktyki.    Alienacja rodzicielska będzie karana.   Ministerstwo do Spraw Dzieci i Rodzin na Wyspach Brytyjskich...

Cechy dobrego taty – czy są takie uniwersalne i ponadczasowe? Zgadniesz jakie?

Cechy dobrego taty - czy są takie uniwersalne i ponadczasowe? Zgadniesz jakie?

Cechy dobrego taty, jakie powinny być? Myślałeś o tym? Dwa dni temu odwio­złem dzieci, po wspól­nie spę­dzo­nych dwóch tygo­dniach. Zasta­na­wia­łem się codzien­nie będąc z nimi jak wygląda moje ojco­stwo? Dla­czego wygląda jak wygląda i co mogę zro­bić lepiej, ina­czej i co dzieje się w około nas? Zapra­szam na wpis o ojco­stwie, taki od serca. Rodzic z natury? Nikt z nas nie rodzi się rodzi­cem, nie ma na to papie­rów, a szkoda. Uwa­żam, że każdy czło­wiek, pla­nu­jący rodzine, powi­nien przejść jakieś testy kom­pe­ten­cyjne. Tak pół żar­tem, pół serio – testy na rodzica. Uczymy się...

Problem z żywieniem moich dzieci – pomożecie?

Problem z żywieniem moich dzieci – pomożecie?

Problem z żywieniem moich dzieci - sprawa z którą zmagam się już od lat.  Maks ma wybiór­czość pokar­mową, choć kie­dyś jadł naprawdę wszystko. Livia to totalny nie­ja­dek, je nie­wiele, wybrzy­dza i wedle niej, zawsze  „nic nie ma do jedze­nia w lodówce”. Toczę walkę, ale raz po raz prze­gry­wam bitwy w zasa­dzie z samym sobą. Ze świa­tem także. To nie jest łatwe, to chyba naj­więk­szy pro­blem w moim ojco­stwie. Tak, kie­dyś Maks jadł wszystko, teraz nie tknie prawie wszystkiego. Pamię­tam, że jako dwulatek, podkradał mi z tale­rza tłu­czone ziem­niaki z buracz­kami (ćwi­kła...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Życie pełną piersią i brak strachu!

Przestałem się bać, żyjemy pełną piersią. Dziś zrozumiałem, że mój strach jest totalnie nieuzasadniony. Pisząc te słowa, siedzę z ogromnym bananem na twarzy. Dzięki piosence "Początek" - z Męskie Granie 2018 coś we mnie pyknęło i uświadomiłem sobie, coś cholernie...

Co po rozwodzie? 8 rzeczy które są jego efektem.

Rozwód - temat rzeka. Tak po prawdzie nie mam zamiaru o nim pisać w obszerny sposób. Nie o tym jest blog, nie o tym ma być zakładka Wydziaranej Macochy.   Więc po krótce; rozeszłam się z moim ex po 10 latach znajomości, prawie 7 latach po ślubie. Nie było to...

Alienacja rodzicielska będzie karana

Rodzice, którzy nie są już razem i strona która utrudnia utrzymanie właściwych relacji z własnymi dziećmi, będzie ponosiła konsekwencje aktywnej alienacji rodzicielskiej. Strony (tutaj głównie pisze się o matkach) mogą być pozbawione prawa jazdy czy paszportu, sąd...

Cechy dobrego taty – czy są takie uniwersalne i ponadczasowe? Zgadniesz jakie?

Cechy dobrego taty, jakie powinny być? Myślałeś o tym? Dwa dni temu odwio­złem dzieci, po wspól­nie spę­dzo­nych dwóch tygo­dniach. Zasta­na­wia­łem się codzien­nie będąc z nimi jak wygląda moje ojco­stwo? Dla­czego wygląda jak wygląda i co mogę zro­bić lepiej,...

Problem z żywieniem moich dzieci – pomożecie?

Problem z żywieniem moich dzieci - sprawa z którą zmagam się już od lat.  Maks ma wybiór­czość pokar­mową, choć kie­dyś jadł naprawdę wszystko. Livia to totalny nie­ja­dek, je nie­wiele, wybrzy­dza i wedle niej, zawsze  „nic nie ma do jedze­nia w lodówce”. Toczę...

Co zrobić z jego eks? Pokochaj „byłą” swojego faceta.

Wyobraź sobie, że żyjesz w przyjaźni i w zgodzie z eks swojego partnera/męża. Chodzicie sobie na kawę, plac zabaw z dzieciakami i wymieniacie się pomysłami na spędzenie z nimi czasu. Temat ten już jakiś czas za mną chodził. Zastanawiałam się jak to ugryźć i z jakiej...

Żyć z Autyzmem. Autyzm nas nie definiuje.

Żyjemy z Auty­zmem za pan brat – tak mamy się świet­nie. Dla­czego? Autyzm to nie my, autyzm to nie cały Maks, to nie nasza rodzina. Autyzm nas nie defi­niuje. Ostatni rok dobit­nie to poka­zał, dla­czego? Bo zwy­czaj­nie nie pozwo­li­łem by tak było. Dziś, chciał­bym...

Emocje tylko dla prawdziwych mężczyzn. Sprawdź czy nim jesteś!

Nadszedł nowy czas, czas ojców, takich świadomych, z charakterem, takich jak ja i ty. Takich którzy odnoszą sukcesy na polu zawodowym, są świetnymi partnerami, szanują związki, kochają swoje dzieci i partnerki. Obalają mity które królowały przez ostatnie trzy dekady....

Poznać jego dzieciaki. Wyczekiwanie tego momentu.

Czy można poznać kogoś bez fizycznego spotkania i czy zbudowanie więzi jest możliwe bez faktycznej interakcji między ludźmi? Poznając się z Niko wiedziałam, że jest ojcem dwójki dzieci. Jest córka i syn, oboje kochani bardzo przez swoich rodziców, z innymi potrzebami....

Pięć rzeczy które musi widzieć córka u swojego ojca.

Wiele razy w życiu zastanawiałem się jakim będę ojcem. Dziś nim jestem i zdecydowanie wiem jakim ojcem nie chcę być. To proces, ciągła edukacja, refleksja nad samym sobą, relacjami, własnymi poglądami, jestem średnią swoich doświadczeń oraz refleksji. Wiecie uważam że...