Najnowsze artykuły

 

Alienacja rodzicielska będzie karana

Alienacja rodzicielska będzie karana

Rodzice, którzy nie są już razem i strona która utrudnia utrzymanie właściwych relacji z własnymi dziećmi, będzie ponosiła konsekwencje aktywnej alienacji rodzicielskiej. Strony (tutaj głównie pisze się o matkach) mogą być pozbawione prawa jazdy czy paszportu, sąd także może im nakazać pozostanie w areszcie domowym lub wydać nakaz pracy społecznej.  W ekstremalnych przypadkach karę więzienia.  Mamy, które utrudniają kontakt dziecka z ojcem będą ponosiły kary za takie praktyki.    Alienacja rodzicielska będzie karana.   Ministerstwo do Spraw Dzieci i Rodzin na Wyspach Brytyjskich...

Cechy dobrego taty – czy są takie uniwersalne i ponadczasowe? Zgadniesz jakie?

Cechy dobrego taty - czy są takie uniwersalne i ponadczasowe? Zgadniesz jakie?

Cechy dobrego taty, jakie powinny być? Myślałeś o tym? Dwa dni temu odwio­złem dzieci, po wspól­nie spę­dzo­nych dwóch tygo­dniach. Zasta­na­wia­łem się codzien­nie będąc z nimi jak wygląda moje ojco­stwo? Dla­czego wygląda jak wygląda i co mogę zro­bić lepiej, ina­czej i co dzieje się w około nas? Zapra­szam na wpis o ojco­stwie, taki od serca. Rodzic z natury? Nikt z nas nie rodzi się rodzi­cem, nie ma na to papie­rów, a szkoda. Uwa­żam, że każdy czło­wiek, pla­nu­jący rodzine, powi­nien przejść jakieś testy kom­pe­ten­cyjne. Tak pół żar­tem, pół serio – testy na rodzica. Uczymy się...

Problem z żywieniem moich dzieci – pomożecie?

Problem z żywieniem moich dzieci – pomożecie?

Problem z żywieniem moich dzieci - sprawa z którą zmagam się już od lat.  Maks ma wybiór­czość pokar­mową, choć kie­dyś jadł naprawdę wszystko. Livia to totalny nie­ja­dek, je nie­wiele, wybrzy­dza i wedle niej, zawsze  „nic nie ma do jedze­nia w lodówce”. Toczę walkę, ale raz po raz prze­gry­wam bitwy w zasa­dzie z samym sobą. Ze świa­tem także. To nie jest łatwe, to chyba naj­więk­szy pro­blem w moim ojco­stwie. Tak, kie­dyś Maks jadł wszystko, teraz nie tknie prawie wszystkiego. Pamię­tam, że jako dwulatek, podkradał mi z tale­rza tłu­czone ziem­niaki z buracz­kami (ćwi­kła...

Co zrobić z jego eks? Pokochaj „byłą” swojego faceta.

Co zrobić z jego eks? Pokochaj „byłą” swojego faceta.

Wyobraź sobie, że żyjesz w przyjaźni i w zgodzie z eks swojego partnera/męża. Chodzicie sobie na kawę, plac zabaw z dzieciakami i wymieniacie się pomysłami na spędzenie z nimi czasu. Temat ten już jakiś czas za mną chodził. Zastanawiałam się jak to ugryźć i z jakiej perspektywy do niego podejść. Naszło mnie to po obejrzeniu wywiadu z Mirosławem Czarko Wasiutyczem który jest psychologiem i coachem. Wywiad był o rodzinach łączonych, potrzebach dzieci, do czego jest tata i mama. Nie ze wszystkim co było w nim powiedziane się zgadzam i na wiele tematów odpowiedzi były dane tylko z jednej...

Żyć z Autyzmem. Autyzm nas nie definiuje.

Żyć z Autyzmem. Autyzm nas nie definiuje

Żyjemy z Auty­zmem za pan brat – tak mamy się świet­nie. Dla­czego? Autyzm to nie my, autyzm to nie cały Maks, to nie nasza rodzina. Autyzm nas nie defi­niuje. Ostatni rok dobit­nie to poka­zał, dla­czego? Bo zwy­czaj­nie nie pozwo­li­łem by tak było. Dziś, chciał­bym Wam opo­wie­dzieć o tym jak wiel­kie zmiany zaszły w mojej gło­wie przez ostatni rok, jak wiele się zmie­niło w naszym życiu i dla­czego Ty też powi­nie­neś zmie­nić swój tok myśle­nia. Zapra­szam na szczery wpis. Od ponad pię­ciu lat żyjemy z auty­zmem. Maks ma głę­boki autyzm i opóź­nie­nie roz­wo­jowe, ale dopiero od roku...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Alienacja rodzicielska będzie karana

Rodzice, którzy nie są już razem i strona która utrudnia utrzymanie właściwych relacji z własnymi dziećmi, będzie ponosiła konsekwencje aktywnej alienacji rodzicielskiej. Strony (tutaj głównie pisze się o matkach) mogą być pozbawione prawa jazdy czy paszportu, sąd...

Cechy dobrego taty – czy są takie uniwersalne i ponadczasowe? Zgadniesz jakie?

Cechy dobrego taty, jakie powinny być? Myślałeś o tym? Dwa dni temu odwio­złem dzieci, po wspól­nie spę­dzo­nych dwóch tygo­dniach. Zasta­na­wia­łem się codzien­nie będąc z nimi jak wygląda moje ojco­stwo? Dla­czego wygląda jak wygląda i co mogę zro­bić lepiej,...

Problem z żywieniem moich dzieci – pomożecie?

Problem z żywieniem moich dzieci - sprawa z którą zmagam się już od lat.  Maks ma wybiór­czość pokar­mową, choć kie­dyś jadł naprawdę wszystko. Livia to totalny nie­ja­dek, je nie­wiele, wybrzy­dza i wedle niej, zawsze  „nic nie ma do jedze­nia w lodówce”. Toczę...

Co zrobić z jego eks? Pokochaj „byłą” swojego faceta.

Wyobraź sobie, że żyjesz w przyjaźni i w zgodzie z eks swojego partnera/męża. Chodzicie sobie na kawę, plac zabaw z dzieciakami i wymieniacie się pomysłami na spędzenie z nimi czasu. Temat ten już jakiś czas za mną chodził. Zastanawiałam się jak to ugryźć i z jakiej...

Żyć z Autyzmem. Autyzm nas nie definiuje.

Żyjemy z Auty­zmem za pan brat – tak mamy się świet­nie. Dla­czego? Autyzm to nie my, autyzm to nie cały Maks, to nie nasza rodzina. Autyzm nas nie defi­niuje. Ostatni rok dobit­nie to poka­zał, dla­czego? Bo zwy­czaj­nie nie pozwo­li­łem by tak było. Dziś, chciał­bym...

Emocje tylko dla prawdziwych mężczyzn. Sprawdź czy nim jesteś!

Nadszedł nowy czas, czas ojców, takich świadomych, z charakterem, takich jak ja i ty. Takich którzy odnoszą sukcesy na polu zawodowym, są świetnymi partnerami, szanują związki, kochają swoje dzieci i partnerki. Obalają mity które królowały przez ostatnie trzy dekady....

Poznać jego dzieciaki. Wyczekiwanie tego momentu.

Czy można poznać kogoś bez fizycznego spotkania i czy zbudowanie więzi jest możliwe bez faktycznej interakcji między ludźmi? Poznając się z Niko wiedziałam, że jest ojcem dwójki dzieci. Jest córka i syn, oboje kochani bardzo przez swoich rodziców, z innymi potrzebami....

Pięć rzeczy które musi widzieć córka u swojego ojca.

Wiele razy w życiu zastanawiałem się jakim będę ojcem. Dziś nim jestem i zdecydowanie wiem jakim ojcem nie chcę być. To proces, ciągła edukacja, refleksja nad samym sobą, relacjami, własnymi poglądami, jestem średnią swoich doświadczeń oraz refleksji. Wiecie uważam że...

Rozwód opisany liczbami. Statystyki a wsparcie.

Jestem w kolejce w sklepie. Przede mną młoda dziewczyna, blond włosy, uśmiechnięta, zwinnie pakuje do płóciennych toreb zdrowe jedzenie i sojowe mleko - pewnie wegetarianka i lubi jogę! Za mną facet koło 40tki, koszyk pełen podstawowych produktów spożywczych, jednak...

Dlaczego niesłyszący rodzice są najlepsi? Anegdoty z życia młodego Nikodema

Wielu z Was wie że wychowałem się w tzw świecie ciszy. Oboje moich rodziców było niesłyszący, piszę w czasie przeszłym bo tata odszedł z tego świata grubo ponad dekadę temu ale nie o tym. Życie z niesłyszącymi rodzicami było dla mnie czymś totalnie naturalnym, innego...