Najnowsze artykuły

 

Czy można zapobiegać samobójstwom? Bolesny problem niszczący całe rodziny.

zapobiegać samobójstwom

Myślałeś kiedyś o samobójstwie? Zastanawiałeś się kiedyś, co może popchnąć człowieka do odebrania sobie życia? A może próbowałeś odebrać sobie życie? Ktoś z twoich bliskich? Straciłeś kogoś? Zastanawiałeś się kiedyś, co jest takiego w nas, co powoduje, że jesteś w stanie dać krok do przodu, stojąc na krawędzi? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile tysięcy kroków doprowadziło tę osobę nad tą krawędź? To bardzo skomplikowane, trudne do wyjaśnienia, kiedy już podjęło się decyzje o zakończeniu swojego życia. A co, jeśli byłbyś w stanie zmienić trajektorię wydarzeń i co za tym idzie, lotu...

Krótka opowieść o urlopie i życzliwości ludzi. Podróżowanie z autyzmem.

Krótka opowieść o urlopie i życzliwości ludzi. Podróżowanie z autyzmem.

To miał być post typowo wakacyjny, opisujący naszą wyprawę z dzieciakami do Agadiru. Jednak w czasie pisania stwierdziłem, że będzie to post wakacyjno-życzliwy. W ciągu jednego dnia spotkało nas tyle dobra. Tak wielu ludzi wyszło nam na przeciw i wyciągnęło pomocną dłoń. Bez nich, ten dzień mógłby być dużo trudniejszy. Dla nas, a przede wszystkim dla naszego Maksa. Wyjazdy z dzieciakami mogą być dość stresujące. Szczególnie gdy mamy dwójkę dzieci w dość młodym wieku. Z kolei wakacje z dwójką tak różnych dzieci, jak w naszym przypadku to już totalnie inna liga. Podróżowanie z autyzmem bywa...

Kiedyś razem walczyliśmy o świadomość, dzisiaj walczymy ze sobą. Co się z wami dzieje?!

Kiedyś razem walczyliśmy o świadomość, dzisiaj walczymy ze sobą. Co się z wami dzieje?!

Dzisiaj w temacie autyzmu, a raczej o tym, co dzieje się w polskim środowisku autystycznym. Z jednej z strony dobrze, że się cokolwiek dzieje, cieszę się, że autyści i ich rodziny zabierają głos z drugiej jednak strony... Powtórzę się i chyba będzie to już ostatni raz, nie widzę sensu wnikania głębiej i wałkowania tematu. Lata temu, kiedy ludzie ze spektrum nie mieli głosu, walczyliśmy wszyscy razem o to aby ktoś was usłyszał. Dzisiaj kiedy wasz głos jest słyszalny, my - rodzice, rodziny autystów boimy się odezwać. Kiedyś pojednani w walce o świadome społeczeństwo, dzisiaj nie potrafimy...

Kochać, wychowywać, wspierać. Jakie podejście do pasierbów wybrać?

podejście do pasierbów

Kilka tygodni temu ktoś zapytał mnie, czy ja i dzieciaki Nikodema już się do siebie przyzwyczailiśmy. Po sekundzie przyszła odpowiedź, w zaskakująco płynny sposób odpowiedziałam, że to jest proces, który ciągle trwa i pomimo mijających miesięcy, już nawet lat, my ciągle się zmieniamy. Codziennie rano wstajemy troszkę inni, dzieci rosną, stają się bardziej wygadane, mają humory, strzelają fochy, mają nowe smutki i radości. Tak samo z nami, ja i Niko i nasza relacja ciągle ewoluuje. Każdego dnia podejmuję decyzję czy mam kochać, wychowywać, wspierać czy może uciekać jak najdalej. W każdej...

Poranki z depresją są ciężkie.

Poranki z depresją są ciężkie.

  Poranki bywają trudne, w zasadzie dla każdego. Dla mnie i wielu tysięcy ludzi z depresją poranki mogą być bitwą. Moją własną codzienną walką z chorobą, z lękiem, szarpaniem się o kolejny relatywnie dobry dzień. Czasem sam się łapie na tym, że gdy Klaudia mnie pyta — Jak spałem, czy jak mam się rano, to w zasadzie nie mam siły nawet odpowiadać. Nie mogę z siebie wydusić słowa, czasem czuje się tak bezsilny, że zmęczenie to tylko słowo, którego znaczenia już nie pamiętam. Poranki z depresją bywają ciężkie, jednak jakoś trzeba się zebrać z tego łóżka. Czasem uciekam, bo nie chcę być...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Czy można zapobiegać samobójstwom? Bolesny problem niszczący całe rodziny.

Myślałeś kiedyś o samobójstwie? Zastanawiałeś się kiedyś, co może popchnąć człowieka do odebrania sobie życia? A może próbowałeś odebrać sobie życie? Ktoś z twoich bliskich? Straciłeś kogoś? Zastanawiałeś się kiedyś, co jest takiego w nas, co powoduje, że jesteś w...

Krótka opowieść o urlopie i życzliwości ludzi. Podróżowanie z autyzmem.

To miał być post typowo wakacyjny, opisujący naszą wyprawę z dzieciakami do Agadiru. Jednak w czasie pisania stwierdziłem, że będzie to post wakacyjno-życzliwy. W ciągu jednego dnia spotkało nas tyle dobra. Tak wielu ludzi wyszło nam na przeciw i wyciągnęło pomocną...

Kiedyś razem walczyliśmy o świadomość, dzisiaj walczymy ze sobą. Co się z wami dzieje?!

Dzisiaj w temacie autyzmu, a raczej o tym, co dzieje się w polskim środowisku autystycznym. Z jednej z strony dobrze, że się cokolwiek dzieje, cieszę się, że autyści i ich rodziny zabierają głos z drugiej jednak strony... Powtórzę się i chyba będzie to już ostatni...

Kochać, wychowywać, wspierać. Jakie podejście do pasierbów wybrać?

Kilka tygodni temu ktoś zapytał mnie, czy ja i dzieciaki Nikodema już się do siebie przyzwyczailiśmy. Po sekundzie przyszła odpowiedź, w zaskakująco płynny sposób odpowiedziałam, że to jest proces, który ciągle trwa i pomimo mijających miesięcy, już nawet lat, my...

Poranki z depresją są ciężkie.

  Poranki bywają trudne, w zasadzie dla każdego. Dla mnie i wielu tysięcy ludzi z depresją poranki mogą być bitwą. Moją własną codzienną walką z chorobą, z lękiem, szarpaniem się o kolejny relatywnie dobry dzień. Czasem sam się łapie na tym, że gdy Klaudia mnie...

Zanim ocenisz rodzica, pomyśl. Lekcja empatii w parentingu.

Bycie rodzicem wiąże się z nieustannym byciem ocenianym. Przez teściów, innych rodziców, koleżanki, w zasadzie przez całe społeczeństwo. Jak ubierasz swoje dziecko, jak karmisz, jak do niego mówisz, jak odpowiadasz swojemu dziecku. Oceniamy dosłownie wszystko,...

Zmiany w nas początkiem zmian w systemie. Jak sprawić by dzieciom w Polsce żyło się lepiej?

Mamy system, jaki mamy. Przestarzały, bardzo, ale to bardzo nieaktualny. Czas na zmiany w systemie, ale też w nas samych, bo to tutaj właśnie trzeba zacząć.  Dziś, zastanawiałem się nad tym, jakie zmiany nastąpiły we mnie w czasie moich studiów i czego się nauczyłem...

Edynburg – Lake District – Walia. Road Trip 2018

Za oknem szaro i wieje, więc człowieka zbiera na wspominki. Obiecaliśmy z Nikodemem pokazać wam kawałek naszego życia, a podróże i góry to jego wielka część. W Październiku zeszłego roku, na przekór tłumom ludzi pędzących w ciepłe kraje, zapakowaliśmy plecaki, buty...

Kiedy rozstać się z partnerem? Znaki ostrzegawcze.

Każdy z nas przechodził w życiu przez wiele związków, no prawie każdy. Za czasów nastoletnich zdarzało mi się być draniem, czasem jednak to mnie łamano serce. Relacje, miłość, motyle w brzuchu, seks i bycie samemu. Odwieczne błędne koło, które niewątpliwie ma ogromny...

Ile jesteś w stanie zrobić dla swoich dzieci? Uśmiech moich dzieci ponad wszystko.

  Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile jesteś w stanie zrobić dla swoich dzieci? I nie mówię tu, o żadnym poświęceniu się, wielkich sprawach, tylko o codzienności. Czy byłbyś w stanie zmienić myślenie i podejście do tego, jak powinna wyglądać relacja rodziców po...