Najnowsze artykuły

 

Czy taką macochą mogłabym być? Historie z internetów.

Czy taką macochą mogłabym być? Historie z internetów.

Przeszukując setki stron internetowych, w poszukiwaniu odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe pytania, odnośnie macochowania, dzieci i wszystkich problemów z nimi związanymi natrafiałam na wiele stron internetowych, fora internetowe, grupy dyskusyjne i literaturę. Tysiące sposobów na bycie macochą, a czasem zwyczajnie na to, jak nie zwariować. Jaką macochą mogłabym być gdybym się do tych rad stosowała i pewne sposoby wdrążyła w życie? Jaką relację z dziećmi miałabym gdybym słuchała innych zamiast słuchać własnej intuicji, Nikodema i dzieci samych w sobie? I czy taką mogłabym być,...

Zrozumieć Tatę – czas na zmiany w systemie, które muszą nadejść.

Zrozumieć Tatę - czas na zmiany w systemie, które muszą nadejść.

. W tym tygodniu brałem udział w szkoleniu, które tak naprawdę jest esencją mojej pracy. "Understanding Dads" czyli  Zrozumieć Tatę, czyli jak przełamać bariery zbudowane przez lata w kontakcie z ojcami. Z założenia całe wsparcie, które otrzymuje rodzina jest kierowane do mam. Czy możemy zmienić te stereotypy, wprowadzić nową jakość? Myślę, że czas na zmiany. Uświadommy profesjonalistów, ojców, mamy, kolejne pokolenia. Zapraszam. Może dołączysz do mnie i przyczynisz się do zmian które muszą nadejść. Szkolenie w którym brałem udział, jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy pracują z...

Mała i duża zazdrośnica – rywalizacja o tatę.

Mała i duża zazdrośnica – rywalizacja o tatę.

Temat zazdrości i rywalizacji o rodzica to dla mnie czarna magia i strefa tak nieznana, że aż przerażająca.  Pisałam o tym bardzo zdawkowo w wpisie o pozycji w rodzinie, więc dzisiaj rozwinę. Pamiętam, jak przez mgłę, moją zazdrość gdy miałam 6 lat i urodził się mój brat. Pierwsze kilka tygodni było ok, z czasem jego płacz z łóżeczka oznaczał to, że mama lub tata znowu na niego będą zwracać uwagę. Nie pamiętam jednak abym była zazdrosna o mojego tatę czy mamę kiedy spędzali ze sobą czas. Ten aspekt zazdrości był mi całkiem nieznany.  Rywalizacja o tatę i wszystko związane z tym...

Oda do rodzica. Jesteś bohaterem. Zrozum rodzicu, że jesteś niepokonany.

Oda do rodzica. Jesteś bohaterem. Zrozum rodzicu, że jesteś niepokonany.

Rodzicu, jesteś najlepszy. Bez dwóch zdań, udowodnię ci to. Jesteś niepokonany. Jesteś bohaterem. Pamiętasz czas diagnozy, a nawet pierwsze przebłyski i wieści o tym, że twoje kochane dziecko być może będzie inne? Te nieprzespane noce, łzy, strach i stres? Niepewność i lęk o to co przyniosą kolejne spotkania i badania. Nie mówię tu tylko o rodzicach dzieci obdarzonych autyzmem,  dotyczy to rodziców którzy mają dzieci chore, czy niepełnosprawne. Pamiętasz początki? Jesteś bohaterem.   Mijają lata, wszystkie trudne chwile mają na was ogromny wpływ, jadnak wszyscy jak jeden mąż stajecie...

Czas na zmiany. Czasem mniej, oznacza więcej. Minimalizm

Czas na zmiany. Czasem mniej, oznacza więcej. Minimalizm

Analiza mojej choroby zdumiewa mnie coraz bardziej. zapędziłem się w kozi róg, o tym już pisałem w tekście Jestem Potworem. Zacząłem pracować z psychologiem i na starcie po prostu dałem sobie szansę i czas. Bez presji, bez żadnego przymusu, w jakiekolwiek dziedzinie życia. Zapędziłem się na maksa i chyba to mnie przyprawiło o depresję, o lęk. Przestałem racjonalnie myśleć, opowiem Ci dzisiaj do jakich wniosków doszedłem na starcie mojej drogi, mam nadzieję, do powrotu do zdrowia. Czas na zmiany, zmienimy więcej w mniej, ale lepiej. Minimalizm.   Ciągle za czymś biegłem, w zasadzie...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Czy taką macochą mogłabym być? Historie z internetów.

Przeszukując setki stron internetowych, w poszukiwaniu odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe pytania, odnośnie macochowania, dzieci i wszystkich problemów z nimi związanymi natrafiałam na wiele stron internetowych, fora internetowe, grupy dyskusyjne i literaturę....

Zrozumieć Tatę – czas na zmiany w systemie, które muszą nadejść.

. W tym tygodniu brałem udział w szkoleniu, które tak naprawdę jest esencją mojej pracy. "Understanding Dads" czyli  Zrozumieć Tatę, czyli jak przełamać bariery zbudowane przez lata w kontakcie z ojcami. Z założenia całe wsparcie, które otrzymuje rodzina jest...

Mała i duża zazdrośnica – rywalizacja o tatę.

Temat zazdrości i rywalizacji o rodzica to dla mnie czarna magia i strefa tak nieznana, że aż przerażająca.  Pisałam o tym bardzo zdawkowo w wpisie o pozycji w rodzinie, więc dzisiaj rozwinę. Pamiętam, jak przez mgłę, moją zazdrość gdy miałam 6 lat i urodził się mój...

Oda do rodzica. Jesteś bohaterem. Zrozum rodzicu, że jesteś niepokonany.

Rodzicu, jesteś najlepszy. Bez dwóch zdań, udowodnię ci to. Jesteś niepokonany. Jesteś bohaterem. Pamiętasz czas diagnozy, a nawet pierwsze przebłyski i wieści o tym, że twoje kochane dziecko być może będzie inne? Te nieprzespane noce, łzy, strach i stres? Niepewność...

Czas na zmiany. Czasem mniej, oznacza więcej. Minimalizm

Analiza mojej choroby zdumiewa mnie coraz bardziej. zapędziłem się w kozi róg, o tym już pisałem w tekście Jestem Potworem. Zacząłem pracować z psychologiem i na starcie po prostu dałem sobie szansę i czas. Bez presji, bez żadnego przymusu, w jakiekolwiek dziedzinie...

Argumenty za i przeciw, czyli szalonego związku początki

Jak to w ogóle się zaczęło, jak powstał ten szalony duet Klaudia i Nikodem? Online - a jakże by inaczej!!! Czy była to miłość od pierwszego wyjrzenia, czy może batalia argumentów za i przeciw?     Setny „swipe left” lub „swipe right” na popularnej w UK aplikacji...

Praca z dzieckiem – jakie podejście wybrać?

Pracujesz z dzieckiem, idzie do przodu, krok po kroku, dlaczego? Praca z dzieckiem to wyzwanie samo w sobie, nie mówiąc o tym jakie podejście do tego powinieneś wybrać rodzicu. Myślałeś o tym jaki styl pracy będzie najlepszy?    Dla wielu rodziców, to że ich dziecko...

Jestem potworem.

Stworzyłem potwora, bezlitosnego kata, który nie wybacza. Jestem potworem, ale czy na pewno to ja go stworzyłem, czy może świat mi pomógł? Zapędziłem się w kozi róg. Tak mi się bynajmniej wydaje.   Wybaczcie, ale będę starał się to jakoś zrozumieć, przeanalizować, jak...

Eureka raz za razem! Rodzicielskie odkrycie macochy

Znacie moi drodzy rodzice ten moment kiedy wyglądacie jak Pomysłowy Dobromir i macie ochotę krzyknąć Eureka? Następuje kumulacja obserwacji, wielka rozkmina i jest! Kolejne rodzicielskie odkrycie gotowe!  My rodzice "na dokładkę" też tak mamy - i jeśli ktoś mi powie,...

Dylematy rodzica. Wojownik o lepsze jutro, czy oprawca?

Gdzie kończy się walka, a zaczyna się odbieranie tożsamości w niepełnosprawności naszego dziecka? Kiedy rodzic zaczyna być terapeutą, a kiedy staje się sprawcą traumy? Czy nadzieja daje nam prawo do bycia upartym, na rzecz lepszej przyszłości? Dylematy rodzica, które...