Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś nad tym, jak byś zare­ago­wał tato gdyby Twoje dziecko wyznało Ci że jest gejem? Jednak zanim by to nastą­piło zasta­nów się jakich słów, gestów, mimiki twa­rzy uży­wasz sły­sząc czy roz­ma­wia­jąc o homoseksualistach. Idąc dalej zasta­nó się i przy­pa­trz bli­żej temu co mogą zoba­czyć i usły­szeć Twoje dzieci. Załóżmy że Twoje dziecko ma dziś sie­dem­na­ście lat i podejmuje decyzji o podzie­leniu się z Tobą tym co czuje, jak czuje. Odmienną orien­ta­cją. Jaki grunt przy­go­to­wa­łe­ś/aś?

Trzy lata temu gdy roz­ma­wiałem ze zna­jo­mymi o dzie­ciach, przy­szło­ści, wybo­rach i wycho­wa­niu wychwy­cili jedną rzecz i za nią mnie zrugali. Gdy żar­to­wa­li­śmy o przy­szło­ści moich dzieci, czy to Maksa, czy Livii, opo­wia­da­jąc o tym jaki cha­rak­ter mają dzie­ciaki powie­dzia­łem: Cie­kawe jakiego męża czy też żonę będzie miała Livia, z jej cha­rak­terem po tacie, nie będzie nudno.

Zna­jomi od razu wychwy­cili moją otwar­tość zaczy­na­jąc burz­liwą dys­ku­sję o tym, jak mogę nawet zakła­dać że któ­reś z moich dzieci będzie gejem. Zapy­ta­łem – “Dla­czego nie?” Nie mam z tym pro­blemu, jestem hete­ro­sek­su­al­nym face­tem i dodam że jestem w stu pro­cen­tach tego pewien, jed­nak związki homo­sek­su­alne nie są niczym nie­zwy­kłym. Mało tego, kie­dyś dzie­li­łem pokój i miesz­ka­nie z gejem, dzięki któ­remu pozna­łem matkę moich wspa­nia­łych dzieci.

Twoje Dziecko Gej - tolerancja, homoseksualizm , dzieci i my - rodzice!

Dysku­sja była dość jed­no­stronna, moje argu­menty o miło­ści, natu­rze z którą się rodzimy, pocią­giem do płci, kon­tra homo­fo­bia i zamknięte głowy. W końcu padło z mojej strony pyta­nie: “Co byś zrobił gdyby Twoje dziecko było gejem?”  Zna­jomi w więk­szo­ści nie chcieli nawet dopu­ścić takiej moż­li­wo­ści. Straszne prawda? Jedna mama stwier­dziła że zła­ma­łoby jej to serce, z kolei inny kocha­jący dziś nad życie swoją córkę ojciec, w tym momen­cie wyrzu­ciłby ją z domu i wydzie­dzi­czył. Kolejna mama zaak­cep­to­wa­łaby ale nie wyobraża sobie wspól­nych świąt, co nie­któ­rzy tylko stwier­dzili że „ewen­tu­al­nie musie­liby to przy­jąć do wia­do­mo­ści”. Kurwa! Mega smutne, wybacz­cie bluzg. Ale muszę to zaak­cen­to­wać.

Idąc tym tro­pem zaczą­łem przysłu­chi­wać się opi­niom, epi­te­tom pada­ją­cym w trak­cie roz­mowy. Dzie­ciaki nie­opo­dal bawiły się, były obecne, bie­gały z pokoju do pokoju i jak wie­cie sami dosko­nale wszystko sły­szały i widziały. Zasta­na­wiasz się cza­sem jakie opi­nie wygła­szasz w obec­no­ści dzie­cia­ków? Związki tej samej płci są takie same jak związki róż­nych płci. Żyjemy w XXI wieku, mamy medy­cynę, bio­lo­gię i che­mię na wyso­kim pozio­mie. Homo­sek­su­alizm to nie cho­roba, już sły­szę tych co zaraz będą sta­wiali obok miło­ści tej samej płci pedo­fi­lię. Szkoda czasu dla takich.

Jesteś rodzi­cem który uważa gło­śno i wyraź­nie że homo­sek­su­alizm to cho­roba, że gejów trzeba leczyć, zamy­kać, pało­wać, że to wypa­cze­nie, skrzy­wie­nie? Jesteś tak bar­dzo doj­rza­łym i kocha­ją­cym rodzi­cem że powta­rzasz te bred­nie rok w rok kiedy poja­wia się w TV parada rów­no­ści, czy kolejna osoba została zma­sa­kro­wana przez hete­ro­sek­su­al­nych kiboli, ryce­rzy orta­lionu? Takie wzorce i taka jedyna słuszna prawda wpada wprost do uszu Two­ich dzieci ?

A jeśli Twoje dziecko jed­nak poko­cha tą samą płeć? Jeśli Twoje dziecko będzie czuło pociąg do obu płci, do bycia trans? Sły­sząc od osoby która powinna być wzo­rem groźby w kie­runku takich samych indy­wi­duum jak ono same, przy­po­mni sobie widok Two­jej znie­sma­czo­nej twa­rzy, wykrzy­wio­nego pogardą ryja. Prawda?

Twoje Dziecko Gej - tolerancja, homoseksualizm , dzieci i my - rodzice!

Nie chcę tutaj mówić że każdy musi akcep­to­wać to że homo­sek­su­alizm jest rze­czą zupeł­nie zwy­czajną, możesz mieć odmienne zda­nie, jed­nak nie karm swo­jego dziecka stra­chem. Nie kreuj w sobie potwora. Twój syn czy córka mogą być hetero, mogą być homo, nie Ty wybie­rasz co czują i jak czują. Ty i Twoje dzieci żyjecie w spo­łe­czeń­stwie. Czy masz zna­jo­mych gejów? Pew­nie nawet o tym nie wiesz, Twoje dzie­ciaki też będą miały i pro­szę Cię nie wycho­wuj homo­foba. Daj dziecku odkry­wać świat, war­to­ści.

Bądź tym który daje przy­kład otwartą głową, bądź wraż­liwy na takie tematy, nawet jeśli się nie zga­dzasz i masz inne wie­rze­nia czy prze­ko­na­nia. Czy nie lepiej powie­dzieć – nie rozu­miem tego, każdy ma swoje zda­nie ale cokol­wiek będziesz czuł, potrze­bo­wał zapy­taj? Możemy mieć odmienne zda­nia, tak jak możemy kochać ina­czej, mieć inny kolor skóry, prawda?

Zwró­ćmy uwagę na to byśmy nie kar­mili swo­ich dzie­cia­ków naszym stra­chem, naszymi śle­pymi prze­ko­na­niami. Nie pozwólmy na robienie z naszych dzieci, homo­fo­bów, rasi­stów czy stworzenie innego rodzaju ułom­nego poko­le­nia. Bądź świadomym człowiekiem, jest duża szansa że Twoje dziecko dora­sta­jąc będzie się bało naj­bar­dzej oceny swo­jego rodzica.

Straszne prawda?

Będę kochał i wspie­rał swoje dzieci, z pra­gnie­niem miło­ści do jakiej­kol­wiek płci, odkry­wa­niem sek­su­al­no­ści, czy cie­ka­wo­ścią tego co ich nie kręci, a jest natu­ralne dla innych.

Spe­cjal­nie nie uży­łem tu słowa NORMALNE.

Ps. Skąd wiem że mnie nie kręcą faceci…kto się nie całował po pijaku dla zgrywy ten nie wie 😉

 

 

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.